TRUYỀN THỪA TRANG BỊ

Cập nhật : 01-07-2019

Truyn Thừa Trang Bị

Sơ lược cách chơi:

Cách chơi Truyền Thừa trang bị có thể khiến bạn giảm tinh luyện ở trên trang bị cấp thấp, cấp Đoán Chú sẽ được truyền thừa vào trong trang bị cấp cao.

 

Lối vào cách chơi:

Nhấn nút“Avatar nhân vật-cường hóa”, chọn vào trang “Truyền Thừa” là có thể vào giao diện cách chơi Truyền Thừa rồi.

(Hình 1)

 

Mô tả cách chơi:

Truyền Thừa trang bị có thể khiến bạn giảm tinh luyện trong trang bị cấp thấp, thuộc tính Đoán Chú sẽ được truyền thừa vào trong trang bị cấp cao.

Trang bị có cùng phẩm chất sẽ Truyền Thừa lẫn nhau, cấp tinh luyện sẽ kế thừa cho trang bị chính mà không có tổn hại nào; khi trang bị có phẩm chất cao Truyền Thừa cho trang bị có phẩm chất thấp, thì cấp tinh luyện cũng sẽ hoàn toàn được kế thừa.

Khi trang bị phẩm chất thấp Truyền Thừa đến trang bị phẩm chất cao, sẽ giảm cấp tinh luyện, nhưng thấp nhất cũng sẽ có giữ lại 1 cấp.

Truyền Thừa trang bị chỉ giới hạn trong giữa các trang bị có cùng bộ phận trong chức nghiệp (ngoài trang bị Thần Thánh ra, trang bị Thần Thánh không có phân biệt chức nghiệp).

Khi Truyền Thừa, sẽ so sánh thuộc tính Đoán Chú giữa trang bị chính và trang bị nguyên liệu, chọn ra thuộc tính Đoán Chú nào cao để kế thừa cho trang bị chính.

Truyền Thừa xong, trang bị nguyên liệu Truyền Thừa sẽ không bị mất đi, nhưng sẽ xóa mất tinh luyện và cấp Đoán Chú.

 

Những tài liệu trên chỉ có tác dụng tham khảo, hãy lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

 

Đóng>
Chat với chúng tôi