DANH VỌNG TIỆM
Cập nhật : 01-07-2019

Tiệm Danh Vọng Sơ lược Nhấn “Tiệm-danh vọng” có thể tra tìm thương thành danh vọng. Hình 1 Đạo cụ bán ra từ thương thành danh vọng của mỗi map đều khác nhau, cần cấp danh vọng của khách quan đạt đến điều kiện danh vọng cho phép mua, vd: danh...

DANH VỌNG GIỚI THIỆU
Cập nhật : 01-07-2019

Giới Thiệu Danh Vọng Lối vào hoạt động Khách quan có thể nhấn nút nhân vật-danh vọng, mở ra giao diện danh vọng. Hình 1 Điều kiện tham gia Khách quan đạt LV28 có thể mở. Giới thiệu cách chơi Cấp danh vọng của mỗi map đều khác nhau, có thể...

BANG HỘI TU LUYỆN
Cập nhật : 01-07-2019

Tu Luyện Bang Hội Điều kiện mới: Gia nhập Bang Hội Cấp: LV35   Giới thiệu cách chơi: Nhấn “avatar nhân vật-Bang Hội” sau khi vào giao diện Bang Hội, nhấn vào nút “Tu Luyện” ở mục bên phải là có thể vào giao diện tu luyện Bang...

BANG HỘI HỆ THỐNG
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Bang Hội   Sơ lược cách chơi Trong game quý khách có thể tạo và quản lý Bang Hội, cũng có thể gia nhập Bang Hội do người khác tạo. Gia nhập Bang Hội có thể tham gia nhiệm vụ Bang Hội, Bang Chiến v..v.., có thể nhận rất nhiều phần thưởng,...

BANG HỘI ĐÓNG GÓP
Cập nhật : 01-07-2019

Đóng Góp Bang Hội     Mở ra bang nhân vật-Bang Hội-hoạt động, sẽ tìm được lối vào Đóng Góp Bang.   Kêu gọi đóng góp: Chỉ có thành viên từ cấp tinh anh Bang trở lên (bao gồm tinh anh) mới có thể kêu gọi...

BANG HỘI LÃNH THỔ CHIẾN
Cập nhật : 01-07-2019

Bang Hội Lãnh Thổ Chiến Lối vào hoạt động: 1. Nhấn “hoạt động hạn giờ-Bang Hội Lãnh Thổ Chiến” có thể tham gia hoạt động: Hình 1 Hình 2 2. Có thể nhấn vào NPC Bang Hội Lãnh Thổ Chiến: a. Nhận nhiệm vụ chiến bị; b. 30 phút trước...

TRUYỀN THỪA TRANG BỊ
Cập nhật : 01-07-2019

Truyền Thừa Trang Bị Sơ lược cách chơi: Cách chơi Truyền Thừa trang bị có thể khiến bạn giảm tinh luyện ở trên trang bị cấp thấp, cấp Đoán Chú sẽ được truyền thừa vào trong trang bị cấp cao.   Lối vào cách chơi: Nhấn nút“Avatar nhân...

TĂNG CẤP TRANG BỊ
Cập nhật : 01-07-2019

Tăng Cấp Trang Bị   Sơ lược cách chơi: Trang bị có thể dùng mảnh trang bị (mảnh tinh lương, mảnh cực phẩm, mảnh tuyệt thế) để tăng cấp, tăng cấp xong sẽ tăng thuộc tính cơ bản.   Lôi vào cách chơi: Khách quan có thể nhấn nút “Avatar...

HỆ THỐNG TINH LUYỆN
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Tinh Luyện   Giới thiệu cách chơi: Người chơi có thể tinh luyện để tăng cấp tinh luyện của trang bị, từ đó tăng cao thuộc tính cơ bản của trang bị, khi đạt đến cấp tinh luyện  đặc biệt, còn co1 thể mở khóa thuộc tính kèm theo và hiệu ứng...

HỆ THỐNG ĐOÁN CHÚ
Cập nhật : 01-07-2019

Hệ Thống Đoán Chú   Giới thiệu hệ thống Trước mắt những bộ phận trang bị có thể Đoán Chú gồm vũ khí, áo, quần, nón, găng tay, giày. Sau khi Đoán Chú thành công, sẽ dựa vào sự khác nhau của phẩm chất Ngọc Đoán Chú...

Đóng>