[TÍNH NĂNG] LƯỠNG NGHI TRẬN

Cập nhật : 15-01-2020

Lưỡng Nghi Trận

Sau khi nhân vật đạt đến LV 135, sẽ mở Lương Nghi Trận Pháp.

Lưỡng Nghi Trận Pháp mờ 1 vị trí mặc định, nếu muốn mở khó nhiều vị trí, cần thiêu hao đạo cụ riêng. Mở khóa càng nhiều vị trí, thì cần càng nhiều đạo cụ.

Hiệp Ảnh trong Lương Nghi trận đạt 2 cái trở lên, thì sẽ kích hoạt gia thành thêm cho thuộc tính Lưỡng Nghi Trận, Thuộc tính Lưỡng Nghi Trận Pháp được quyết định theo LV thấp nhất của Hiệp Ảnh ra trận.

Hiệp Ản đã xuất trận ở Thái Cực trận thì không được xuất trận ở Lưỡng Nghi trận.

 

Đóng>