[TÍNH NĂNG] HIỆP HỒN

Cập nhật : 15-01-2020

HỆ THỐNG HIỆP HỒN

 

  1. Tại giao diện Hiệp Ảnh, chọn Hiệp Ảnh đã mở, lực chọn tính năng Hiệp Hồn
  2. Nhân vật đạt Level 80 có thể mở tính năng Hiệp Hồn/
  3. Sử dụng Hồn Tinh tiến hành Chú Hồn để tẩy luyện ra những thuộc tính tốt cho Hiệp Ảnh và tăng chiến lực cho nhân vật.

Chú Hồn để tẩy thuộc tính cho Hiệp Ảnh

Sử dụng Hồn TInh để tiến hành Chú Hồn

Hồn Tinh có thể được đổi từ Ảnh Chi Thần*100 hoặc mua từ trong Tiệm

Đóng>