THÚ CƯỠI ĐỒ GIÁM

Cập nhật : 02-07-2019

Đồ Giám Thú Cưỡi

 

Khách quan làm nhiệm vụ chủ tuyến, có thể mở ngay hệ thống cưỡi thú. Mua trong tiệm, làm nhiệm vụ, vào hoạt động đều có thể nhận được thêm nhiều thú cuỡi. Có thể bồi dưỡng thú cưỡi để tăng thuộc tính, thu thập thú cưỡi còn có thể kích hoạt thuộc tính cộng minh.


 

Những tài liệu ở trên chỉ có tác dụng tham khảo, xin lấy nội dung thực tế trong game làm chuẩn.

Đóng>