[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 3 (30/07/2019 - 06/08/2019)

Cập nhật : 30-07-2019

[SỰ KIỆN] EVENT TUẦN 3 (30/07/2019 - 06/08/2019)   

Sự Kiện 1 : Tích Nạp Hoàn Trả 

Thời Gian :  00h01 31/07 đến 23h59 02/08

Phần Thường

 

Lưu ý -  Các phần quà quý đại hiệp nhớ nhận đầy đủ. Kết thúc sự kiện quà chưa nhận sẽ không gửi về thư

             - Xin các đại hiệp lưu ý để tránh tổn thất 

 

Sự Kiện 2 : Tiệm Điểm

Thời Gian 00h01 04/08 đến 23h59 05/08

Phần Thưởng : 

 

Sự Kiện 3 : Tích Lũy Đăng Nhập

Thời Gian : 00h01 02/08 đến 03h59  07/08

Phần Thưởng 

 

Đóng>
Chat với chúng tôi